آمار مرورگرها

عکس نام مرورگر نمودار تعداد
browser w3m w3m
0%
0
browser Voyager Voyager
0%
0
browser unknown unknown
7%
7184
browser Safari Safari
2%
2472
browser Opera Opera
0%
484
browser OmniWeb OmniWeb
0%
0
browser Netscape Netscape
0%
8
browser Mozilla Mozilla
0%
5
browser Lynx Lynx
0%
0
browser Links Links
0%
0
browser Konqueror Konqueror
0%
0
browser K-Meleon K-Meleon
0%
0
browser Internet Explorer Internet Explorer
2%
2120
browser iCab iCab
0%
0
browser IBrowse IBrowse
0%
0
browser Galeon Galeon
0%
0
browser Firefox Firefox
6%
6859
browser Epiphany Epiphany
0%
0
browser ELinks ELinks
0%
0
browser Curl Curl
0%
0
browser Chrome Chrome
36%
36077
browser Camino Camino
0%
0
browser Bot Bot
43%
42962
browser Amaya Amaya
0%
0